Հաշվետվություն 2013 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

I.Ոլորտի  բովանդակային նկարագիրը

II.2013 թվականին կատարված միջոցառումներն ըստ <<2013 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի>>

III.<<2013 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի>> կատարման ապահովման գծով որոշ հիմնարար միջոցառումների վերծանում

IV.Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարում  և տեխնոլոգիաների ներդրում

V.Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն, կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում

VI.Գործառութակազմակերպչական  գործունեություն

VII. ՀՀ ԱՎԾ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 2013թ. ընթացքում փաստաթղթաշրջանառության, վերահսկողության վերցված հանձնարարականների կատարման արդյունքների մասին

VIII. ՀՀ 2013թ. պետական բյուջեից ՀՀ ԱՎԾ-ին հատկացված գումարների հաշվին  փաստացի իրականացված ծախսեր

Հավելված 1. Ցանկ 2013թ. ընթացքում ՀՀ  ՎՊԽ կողմից ընդունված նորմատիվ բնույթի որոշումների

Հավելված 2. Տեղեկատվություն ՀՀ պետական բյուջեով  2013թ. ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ համար նախատեսված  և փաստացի ծախսված  գումարների վերաբերյալ

Հավելված 3. 2013թ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրերով  նախատեսված աշխատանքների կատարման մշտադիտարկում

Հավելված 4. 2013թ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի  ծրագրերով   նախատեսված ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարզային և ք. Երևանի գործակալությունների   աշխատանքների կատարման մշտադիտարկում

Հավելված 5.  Հայաստանի վիճակագրական համակարգի ակնարկ

Հավելված 6. Պաշտոնական  վիճակագրության  հիմնարար  սկզբունքները   
(ընդունված ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի 47-րդ նստաշրջանումª  Ժնև, 15.04.1992թ. և ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի կողմից` 14.04.94թ)