Հաշվետվություն 2011 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

I.Ոլորտի  բովանդակային նկարագիրը

II.2011 թվականին կատարված միջոցառումներն ըստ <<2011 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի>>

III.<<2011 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի>> կատարման ապահովման գծով որոշ հիմնարար միջոցառումների վերծանում

IV.Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարում  և տեխնոլոգիաների ներդրում

V.Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն, կադրերի պատրաստում
 և վերապատրաստում

VI.Գործառութակազմակերպչական  գործունեություն

VII. ՀՀ ԱՎԾ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 2011թ. ընթացքում փաստաթղթաշրջանառության, վերահսկողության վերցված հանձնարարականների կատարման արդյունքների մասին

VIII. ՀՀ 2011թ. պետական բյուջեից ՀՀ ԱՎԾ-ին հատկացված գումարների հաշվին  
փաստացի իրականացված ծախսեր


Հավելված 1. Ցանկ 2011թ. ընթացքում ՀՀ  ՎՊԽ կողմից ընդունված նորմատիվ բնույթի որոշումների

Հավելված 2. Տեղեկատվություն ՀՀ պետական բյուջեով  2011թ. ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ համարնախատեսված  և փաստացի ծախսված  գումարների      վերաբերյալ

Հավելված 3. 2011թ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրերով  նախատեսված աշխատանքների կատարման մշտադիտարկում (մոնիթորինգ)

Հավելված 4. 2011թ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի  ծրագրերով   նախատեսված ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարզային  գործակալությունների   աշխատանքների կատարման մշտադիտարկում (մոնիթորինգ)

Հավելված 5.  Հայաստանի վիճակագրական համակարգի ակնարկ

Հավելված 6. Պաշտոնական  վիճակագրության  հիմնարար  սկզբունքները   
(ընդունված ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի 47-րդ նստաշրջանումª  Ժնև, 15.04.1992թ. և ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի կողմից` 14.04.94թ)