Հաշվետվություն 2006 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ոլորտի բովանդակային նկարագիրը

2006 թվականին կատարված միջոցառումներն ըստ 2006 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

2006 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման ապահովման գծով մի քանի հիմնարար միջոցառումների վերծանում

Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարում և տեխնոլոգիաների ներդրում

Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն, կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում

Գործառութակազմակերպչական գործունեություն

ՀՀ ԱՎԾ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 2006թ. ընթացքում փաստաթղթաշրջանառության, վերահսկողության վերցված հանձնարարականների կատարման արդյունքների մասին

ՀՀ 2006թ. պետական բյուջեից ՀՀ ԱՎԾ-ին հատկացված գումարների հաշվին փաստացի իրականացված ծախսեր

Հավելված 1. Ցանկ 2006թ. ընթացքում ՀՀ ՎՊԽ կողմից ընդունված նորմատիվ բնույթի որոշումների

Հավելված 2. 2006թ. ՀՀ ԱՎԾ կողմից միջազգային համագործակցության շրջանակում իրականացված ծրագրերի ֆինանսական բաղադրիչի մասին

Հավելված 3. Տեղեկատվություն ՀՀ պետական բյուջեով 2006 թ. ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ համար նախատեսված, հատկացված և փաստացի ծախսված գումարների վերաբերյալ

Հավելված 4. 2006թ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման մոնիթորինգ

Հավելված 5. 2006թ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրով ՀՀ ԱՎԾ մարզային գործակալությունների համար նախատեսված աշխատանքների կատարման մոնիթորինգ

Հավելված 6. Հայաստանի վիճակագրական համակարգի ակնարկ

Հավելված 7. Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքները (ընդունված ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի 47-րդ նստաշրջանումª Ժնև, 15.04.1992թ. և ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի կողմիցª 14.04.94թ)