Հաշվետվություն 2005 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման

Ոլորտի բովանդակային նկարագիրը 

2005 թվականին կատարված միջոցառումներն ըստ "2005 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի"

''2005 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի'' կատարման ապահովման գծով մի քանի հիմնարար միջոցառումների վերծանում 

Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարում և տեխնոլոգիաների ներդրում  

Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն, կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում  

Գործառութակազմակերպչական գործունեություն  

ՀՀ ԱՎԾ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 2005թ. ընթացքում փաստաթղթաշրջանառության, վերահսկողության վերցված հանձնարարականների կատարման արդյունքների մասին  

ՀՀ 2005թ. պետական բյուջեից ՀՀ ԱՎԾ-ին հատկացված գումարների հաշվին փաստացի իրականացված ծախսեր 

Վիճակագրական հետազոտություններ 

Տեղեկատվահրատարակչական գործունեություն   

Հավելված 1. Ցանկ 2005թ. ընթացքում ՀՀ ՎՊԽ կողմից ընդունված նորմատիվ բնույթի որոշումների 

Հավելված 2. 2005թ. ՀՀ ԱՎԾ կողմից միջազգային համագործակցության շրջանակում իրականացված ծրագրերի ֆինանսական բաղադրիչի մասին 

Հավելված 3. Տեղեկատվություն ՀՀ պետական բյուջեով 2005 թ. ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ համար նախատեսված, հատկացված և փաստացի ծախսված գումարների վերաբերյալ 

Հավելված 4. ''2005թ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրով'' նախատեսված աշխատանքների կատարման մոնիտորինգ  

Հավելված 5. ''2005թ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրով'' ՀՀ ԱՎԾ մարզային գործակալությունների համար նախատեսված աշխատանքների կատարման մոնիտորինգ 

Հավելված 6. Հայաստանի վիճակագրական համակարգի ակնարկ  

Հավելված 7. Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքները (ընդունված ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի 47-րդ նստաշրջանում` Ժնև, 15.04.1992թ. և ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի կողմից`14.04.94թ)