Հաշվետվություն 2004 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման

Ոլորտի բովանդակային նկարագիրը

2004 թվականին կատարված միջոցառումներն ըստ  2004 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
Ազգային հաշիվներ, համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ
Արտադրություն (ծառայություններ)
Արդյունաբերություն
Գյուղատնտեսություն
Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն
Շինարարություն
Տրանսպորտ
Կապ
Մանրածախ առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա)
Կազմակերպությունների ֆինանսական գործունեությունը
Գներ և սակագներ
Աշխատանքի շուկա
Զբաղվածություն
Բնակչության կենսամակարդակ և աշխատավարձ
Բիզնես-ռեգիստր
Մասնավորեցում
Վիճակագրական դասակարգիչներ

2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 

3.ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ

4.ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 

5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
Ժողովրդագրություն
Սոցիալական ոլորտ (առողջապահություն և սոցիալական ապահովություն, իրավական ոլորտ, կրթություն և գիտություն, մշակույթ և սպորտ, բնական պաշարներ և շրջակա միջավայր, բնակարանային ֆոնդ և կոմունալ տնտեսություն)
Տնային տնտեսությունների հետազոտություններ
Պարենային ապահովություն

6.ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

7. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Վիճակագրական ժողովածուներ (տարեգրքեր), տեղեկագրեր, հրատարակումներ մամուլում, մամլո հաղորդագրություններ, տեղեկատվական ամսական զեկույցներ, վիճակագրական զեկույցներ
Վիճակագրական տեղեկատվության տարածումը ՀՀ ԱՎԾ ինտերնետային էջի միջոցով և ՀՀ ԱՎԾ բաց գրադարանի գործունեությունը 
2004 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման ապահովման գծով մի քանի հիմնարար միջոցառումների վերծանում
Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարում և տեխնոլոգիաների ներդրում
Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն, կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում
Գործառութակազմակերպչական գործունեություն
ՀՀ ԱՎԾ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 2004թ. ընթացքում փաստաթղթաշրջանառության, վերահսկողության վերցված հանձնարարականների կատարման արդյունքների մասին
ՀՀ 2004թ. պետական բյուջեից ՀՀ ԱՎԾ-ին հատկացված գումարների հաշվին փաստացի իրականացված ծախսեր
Հավելված 1. Ցանկ 2004թ. ընթացքում ՀՀ ՎՊԽ կողմից ընդունված նորմատիվ բնույթի որոշումների
Հավելված 2. Ցանկ 2004թ. ընթացքում ՀՀ ՎՊԽ արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների
Հավելված 3. 2004թ. ՀՀ ԱՎԾ կողմից միջազգային համագործակցության շրջանակում իրականացված ծրագրերի ֆինանսական բաղադրիչի մասին
Հավելված 4. Տեղեկատվություն ՀՀ պետական բյուջեով 2004 թ. ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ համար նախատեսված, հատկացված և փաստացի ծախսված գումարների վերաբերյալ
Հավելված 5. ''2004թ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրով'' նախատեսված աշխատանքների կատարման մոնիտորինգ
Հավելված 6. ''2004թ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրով՚ ՀՀ ԱՎԾ մարզային գործակալությունների համար նախատեսված աշխատանքների կատարման մոնիտորինգ
Հավելված 7. Հայաստանի վիճակագրական համակարգի ակնարկ
Հավելված 8. Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքները (ընդունված ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի 47-րդ նստաշրջանում` Ժնև, 15.04.1992թ. և ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի կողմից` 14.04.94թ)