Հաշվետվություն 2001 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման

I Ոլորտի բովանդակային նկարագիրը 
II 2001 թվականին կատարված միջոցառումներն ըստ ՙ2001թ. պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի՚  
III ՙ2001թ. պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի՚ կատարման ապահովման գծով մի քանի հիմնարար միջոցառումների վերծանում   
IV Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարում և տեխնոլոգիաների ներդրում  
V Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն:Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում  
VI ործառութակազմակերպչական գործունեություն  
VII ՀՀ ԱՎԾ կենտրոնական ապարատում 2001թ. ընթացքում փաստաթղթաշրջանառության, վերահսկողության վերցված հանձնարարականների կատարման արդյունքների և գրադարանի գործունեության մասին  
VIII ՀՀ 2001թ. պետական բյուջեից ՀՀ ԱՎԾ-ին հատկացված գումարների հաշվին փաստացի իրականացված ծախսեր  
  Հավելված 1 
  Հավելված 2 
  Հավելված 3 
  Հավելված 4