Միջազգային մեթոդաբանական ուղեցույցներ և ձեռնարկներ

1. Ազգային հաշիվների համակարգ, 1993 (անգլերեն,)
2. Ազգային հաշիվների համակարգ, 2008 (անգլերեն, ռուսերեն)
3. Ապրանքների միջազգային առևտրի վիճակագրություն. հիմնադրույթներ և սահմանումներ, 2010 (անգլերեն, ռուսերեն)
4. Արդյունաբերողների գների ինդեքսի ձեռնարկ, (անգլերեն)
5. Արդյունաբերության վիճակագրության միջազգային ուղեցույց, 2008 (անգլերեն, ռուսերեն)
6. Արտահանման և ներմուծման գների ինդեքսի ձեռնարկ, 2009 (անգլերեն)
7. Ազգային հաշիվներում գների և ծավալների չափման ձեռնարկ, 2001 (անգլերեն)
8. Եռամսյակային ազգային հաշիվներ, 2001 (անգլերեն, ռուսերեն )
9. Եվրոպական հաշիվների համակարգ, 1995 (անգլերեն)
10. Զբոսաշրջության սատելիտային հաշիվ, 2008 (անգլերեն, ռուսերեն )
11. Զբոսաշրջության վիճակագրության միջազգային ուղեցույց, 2008 (անգլերեն, ռուսերեն)
12. Ծառայությունների միջազգային առևտրի վիճակագրության ձեռնարկ, 2004 (անգլերեն, ռուսերեն)
13. Կառավարության ֆինանսների վիճակագրության ձեռնարկ, 2001 (անգլերեն, ռուսերեն)
14. Կառավարության ֆինանսների վիճակագրության ձեռնարկ, 2014 (անգլերեն)
15. Կարճաժամկետ բիզնես վիճակագրության մեթոդաբանություն, 2006 (անգլերեն)
16. Միջազգային միգրացիայի վիճակագրության ուղեցույց, 1998 (անգլերեն, ռուսերեն )
17. Մշտական գներով համախառն ներքին արդյունքի գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործման ուղեցույց, 2000 (ռուսերեն )
18. Մշտական գներով համախառն ներքին արդյունքի գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործման ուղեցույց, 2005 (ռուսերեն )
19. Չդիտարկվող տնտեսության չափման ուղեցույց, 2002 (անգլերեն, ռուսերեն)
20. Սպառողական գների ինդեքսների հաշվարկման կիրառական ուղեցույց, 2009 (անգլերեն)
21. «Սպառողական գների ինդեքսի ձեռնարկ. տեսություն և կիրառում, 2004» (ԱՄԿ/ԱՄՀ/ՏՀԶԿ/ՄԱԿ ԵՏԽ/ Եվրոստատ/ՀԲ) ձեռնարկ (անգլերենռուսերեն)
22. Վճարային հաշվեկշռի ձեռնարկ, 5-րդ խմբ. (անգլերեն)
23. Վճարային հաշվեկշռի և միջազգային ներդրումների դիրքի ձեռնարկ, 6-րդ խմբ. (անգլերեն, ռուսերեն)
24. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ՏԶՀԿ ստանդարտ սահմանում, 4-րդ խմբ., 2008 (անգլերեն , ռուսերեն
25. «2010թ. մարդահամարների և կացարանների հաշվառման Եվրոպայի վիճակագիրների կոնֆերանսի հանձնարարականներ», 2006 (անգլերենռուսերեն)
26. Արտաքին պարտքի վիճակագրություն, ՈՒղեցույց կազմողների և օգտագործողների համար, 2014 (անգլերեն)
27. Տեղեկատվական տնտեսության վերաբերյալ վիճակագրության արտադրման ուղեցույց, Միավորված Ազգերի առևտրի և զարգացման գծով կոնֆերանս,Միավորված Ազգերի հրապարակում,2007 (անգլերեն) 
28.Մեթոդաբանական նշումներ ինովացիայի վիճակագրության վերաբերյալ   
29.  Էներգետիկայի վիճակագրության վերաբերյալ ուղեցույց  (անգլերեն , ռուսերեն )
30.  Էներգետիկ վիճակագրության վերաբերյալ ձեռնարկ  (անգլերեն ,ռուսերեն)
31. Հետազոտության ընտրանքի ուղեցույց (անգլերեն)
32. Գյուղատնտեսական ինտեգրված հետազոտության ձեռնարկ (անգլերեն)