ՀՀ ԱՎԾ մեթատվյալների հիմնապաշար

Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ
(Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)

Հայաստանի

Հանրապետություն Ազգային հաշիվներ

Վերջին վերանայումը
   20 ապրիլ 2015թ.
Վերջին վավերացումը
   20 ապրիլ 2015թ.

 Պատասխանատու (ներ)

Լուսյա Խաչատրյան
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի
Մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժին
Բաժնի պետ
Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան,
Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

 Հեռախոս :  374 10 523 996
 Ֆաքս :  374 10 521 921
 Էլ. փոստ :  lusya@armstat.am, info@armstat.am

Տարածման ձևաչափ
  Ամփոփ մեթոդաբանություն
  Ազգային Ամփոփ Տվյալների Էջ

 

Տվյալների  ընդգրկունություն, պարբերականություն և ժամանակայնություն  >>>