ՀՀ ԱՎԾ մեթատվյալների հիմնապաշար

  Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ
(Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)

Հայաստանի

Հանրապետություն Արդյունաբերարական արտադրանքի ինդեքս

Վերջին վերանայումը
  20 ապրիլ 2015թ.
Վերջին վավերացումը
   20 ապրիլ 2015թ.

Պատասխանատու (ներ)

Աշոտ Անանյան

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի

Արդյունաբերության վիճակագրության բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան,
Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

 

 Հեռախոս :  374 10 523 543
 Ֆաքս :  374 10 521 921
 Էլ. փոստ :  ashot@armstat.am, info@armstat.am

 

 Տարածման ձևաչափ
  Ամփոփ մեթոդաբանություն
  Ազգային Ամփոփ Տվյալների Էջ

 

 

Տվյալների  ընդգրկունություն, պարբերականություն և ժամանակայնություն  >>>