ՀՀ ԱՎԾ մեթատվյալների հիմնապաշար

  Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ
(Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)

Հայաստանի

Հանրապետություն
Աշխատանքի շուկա  Աշխատանքի վարձատրություն

Վերջին վերանայումը
  20 ապրիլ 2015թ
Վերջին վավերացումը
   20 ապրիլ 2015թ

Պատասխանատու (ներ)

Լուսինե Քալանթարյան

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան,
Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

 

 Հեռախոս :  374 10 587 829
 Ֆաքս :  374 10 521 921
 Էլ. փոստ : kalantaryan@armstat.am, info@armstat.am

  

 Տարածման ձևաչափ
  Ամփոփ մեթոդաբանություն
Ազգային Ամփոփ Տվյալների Էջ

 

 

Տվյալների ընդգրկունություն, պարբերականություն և ժամանակայնություն  >>>