ՀՀ ԱՎԾ մեթատվյալների հիմնապաշար

  Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ
(Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)

Հայաստանի

Հանրապետություն
Գների ինդեքս

Արդյունաբերողների գներ

Վերջին վերանայումը
   20 ապրիլ 2015թ
Վերջին վավերացումը
   20 ապրիլ 2015թ

Պատասխանատու (ներ)

Գուրգեն Մարտիրոսյան

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի

Գների վիճակագրության և միջազգային

համադրումների բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան,
Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

 

 Հեռախոս :  374 10 523 946, 564 566
 Ֆաքս :  374 10 521 921
 Էլ. փոստ : gurgen@armstat.am, info@armstat.am

  

Տարածման ձևաչափ
  Ամփոփ մեթոդաբանություն
Ազգային Ամփոփ Տվյալների Էջ

 

 

Տվյալների ընդգրկունություն, պարբերականություն և ժամանակայնություն  >>>