ՀՀ ԱՎԾ մեթատվյալների հիմնապաշար

  Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ
(Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)

Հայաստանի

Հանրապետություն
Բնակչություն

Վերջին վերանայումը
   20 ապրիլ 2015թ.
Վերջին վավերացումը
   20 ապրիլ 2015թ.

Պատասխանատու (ներ)

 

Կարինե Կույումջյան
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի
Մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան,
Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

 

 Հեռախոս :   374 10 523 356, ներքին` 202
 Ֆաքս :   374 10 521 921
 Էլ. փոստ : karine@armstat.am, info@armstat.am

  

Տարածման ձևաչափ
Ամփոփ մեթոդաբանություն
Ազգային Ամփոփ Տվյալների Էջ

 

 

Տվյալների ընդգրկունություն, պարբերականություն և ժամանակայնություն  >>>