ՀՀ ՎԿ մեթատվյալների հիմնապաշար

  Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ
(Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)

Հայաստանի

Հանրապետություն
Բնակչություն

Վերջին վերանայումը
   01 փետրվարի 2021թ.
Վերջին վավերացումը
   01 փետրվարի 2021թ.

Պատասխանատու (ներ)

 

Կարինե Կույումջյան
Արմստատի
Մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան,
Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

 

 Հեռախոս :   374 11 523 356, ներքին` 202
 Ֆաքս :   374 11 521 921
 Էլ. փոստ : demography@armstat.am, info@armstat.am

  

Տարածման ձևաչափ
Ամփոփ մեթոդաբանություն
Ազգային Ամփոփ Տվյալների Էջ

 

 

Տվյալների ընդգրկունություն, պարբերականություն և ժամանակայնություն  >>>