ԱՏԼԱՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԶԵՐՈՎ ԵՎ ք. ԵՐԵՎԱՆՈՎ, 2010

Ներածություն

ՀՀ աշխարհագրական բնութագիր

ՀՀ ֆիզիկական քարտեզը

ՀՀ վարչական քարտեզը

ՀՀ տարածքի կլիմայի քարտեզը

ՀՀ անտառածածկ տարածքների քարտեզը

Ժողովրդագրություն 
 
1. Մշտական բնակչության թվաքանակն ըստ NUTS-2 մակարդակի, 2010թ. տարեսկզբին
 2. ՀՀ բնակչության թվաքանակը, քաղաքային և գյուղական բնակչությունը 2010թ. տարեսկզբին
 3. ՀՀ բնակչության խտությունը, 2010թ. տարեսկզբին
 4. Կենդանի ծնվածների թվաքանակն ըստ սեռի, 2009թ.
 5. Մահացածների թվաքանակն ըստ սեռի, 2009թ.
 6. Բնակչության բնական հավելաճն ըստ սեռի, 2009թ.
 7. Մանկական մահացության գործակիցը 1000 կենդանի ծնվածի հաշվով, 2009թ.
 8. Գրանցված ամուսնությունների բաշխումը, 2009թ.
 9. Գրանցված ամուսնալուծությունների բաշխումը, 2009թ.

Արդյունաբերություն
 1. Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ըստ NUTS-2 մակարդակի, 2009թ.
 2. Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, 2009թ.
 3. Հանքագործական արդյունաբերության կառուցվածքը, 2009թ.
 4. Մշակող արդյունաբերության կառուցվածքը, 2009թ.
 5. Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրության և բաշխման կառուցվածքը, 2009թ.

Գյուղատնտեսություն
 
1. Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքն ըստ NUTS-2 մակարդակի, 2009թ.
 2. Հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, 2009թ .
 3. Հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի համախառն բերքը, 2009թ.
 4. Կարտոֆիլի ցանքատարածություննրը, 2009թ.
 5. Կարտոֆիլի համախառն բերքը, 2009թ .
 6. Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, 2009թ.
 7. Բանջարանոցային մշակաբույսերի համախառն բերքը, 2009թ.
 8. Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, 2009թ.
 9. Բոստանային մշակաբույսերի համախառն բերքը, 2009թ.
 10. Պտուղների և հատապտուղների տնկարկների ցանքատարածությունները, 2009թ.
 11. Պտուղների և հատապտուղների համախառն բերքը, 2009թ.
 12. Խաղողի տնկարկների ցանկատարածությունները, 2009թ.
 13. Խաղողի համախառն բերքը, 2009թ.
 14. Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը 2010թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ
 15. Կովերի գլխաքանակը 2010թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ
 16. Խոզերի գլխաքանակը 2010թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ
 17. Ոչխարների գլխաքանակը 2010թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ
 18. Այծերի գլխաքանակը 2010թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ
 19. Ձիերի գլխաքանակը, 2010թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ

Շինարարություն
 1. Շինարարությունն ըստ NUTS-2 մակարդակի 2009թ.
 2. Իրականացված շինարարություն 2009թ.
 3. Շահագործման հանձնված բնակելի շենքեր, 2009թ .

Տրանսպորտ
 1. Ընդհանուր օգտագործման կապի ծառայությունների հասույթն ըստ NUTS-2 մակարդակի, 2009թ.
 2. Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներհանրապետական բեռնափոխադրումների ծավալը, 2008թ.
 3. Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներհանրապետական բեռնաշրջանառության ծավալը, 2008թ.
 4. Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ուղևորափոխադրումների ծավալը, 2009թ.
 5. Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ուղևորաշրջանառության ծավալը, 2009թ.
 6. Կապի ծառայությունների հասույթը, 2009թ.

Առևտուր և ծառայություններ
 1. Մանրածախ առևտրի շրջանառությունն ըստ NUTS-2 մակարդակի, 2009թ. հունվար-դեկտեմբերին
 2. Ծառայությունների ծավալն ըստ NUTS-2 մակարդակի, 2009թ. հունվար-դեկտեմբերին
 3. Մանրածախ ապրանքաշրջանառությունր 2009թ. հունվար-դեկտեմբերին
 4. Ծառայությունների ծավալները 2009թ. հունվար-դեկտեմբերին

Գներ և սակագներ 
 1. Սպառողական գների ինդեքսն ըստ NUTS-2 մակարդակի, 2009թ.
 2. Սպառողական գների ինդեքսները, 2009թ.
 3. Պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գների ինդեքսները, 2009թ.
 4. Ոչ պարենային ապրանքների գների ինդեքսները, 2009թ.
 5. Ծառայությունների սակագների ինդեքսները, 2009թ.
 6. Գյուղատնտեսական մթերքի իրացման գների ինդեքսները, 2009թ.

Աշխատանքի շուկա
 1. Գործազրկության մակարդակն ըստ NUTS-2 մակարդակի, 2009թ.
 2. ՀՀ աշխատանքային ռեսուրսների կառուցվածքը (միջին տարեկան), 2009թ.
 3. Տնտեսապես ակտիվ բնակչության կառուցվածքը (միջին տարեկան), 2009թ.
 4. Զբաղվածների բաշխումն ըստ տնտեսության հատվածների (միջին տարեկան), 2009թ.
 5. Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկները և գործազրկության մակարդակը (միջին տարեկան), 2009թ.
 6. Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների բաշխումն ըստ սեռի (տարեվերջի դրությամբ), 2009թ.
 7. Աշխատողների միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, 2009թ.

Ֆինանսական ցուցանիշներ
 1. Դեբիտորական պարտքեր, 2009թ.
 2. Կրեդիտորական պարտքեր, 2009թ.
 3. Կրեդիտորական պարտքերի գերազանցումը դեբիտորականներին, 2009թ .
 4. Զուտ շահույթ(վնաս(-)) նախքան շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումը, 2009թ

Արտաքին առևտուր
 1. Արտահանում, 2009թ.
 2. Ներմուծում, 2009թ.
 
Սոցիալական ոլորտ 
Առողջապահություն և սոցիալական ապահովություն
 
1. Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկների քանակը մարզի 100 հազար բնակչի հաշվով, 2009թ.
 2. Հաճախումների քանակն ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկներ մարզի մեկ բնակչի հաշվով, 2009թ.
 3. Հիվանդանոցային մահճակալների քանակը մարզի 10 հազար բնակչի հաշվով, 2009թ.
 4. Մեկ հիվանդի բուժման միջին տևողությունը հիվանդանոցում, 2009թ.
 5. Բժիշկների թվաքանակը մարզի 10 հազար բնակչի հաշվով, 2009թ.
 6. Միջին բուժանձնակազմի թվաքանակը մարզի 10 հազար բնակչի հաշվով, 2009թ.
 7. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը մարզի 1000 բնակչի հաշվով, 2009թ.

Շրջակա միջավայր
 1. Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի   քանակը մարզի մեկ բնակչի հաշվով, 2009թ
 2. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները մարզի մեկ բնակչի հաշվով, 2009թ.
 3. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները մարզի մեկ կազմակերպության հաշվով, 2009թ.

Իրավական ոլորտ
 1. Բնապահպանության օրենսդրության հայտնաբերված խախտումների քանակը մարզի 100 հազար բնակչի հաշվով, 2009թ.
 2. Գրանցված հանցագործությունների քանակը մարզի 10 հազար բնակչի հաշվով, 2009թ.
 3. Քրեական հետախուզության գծով գրանցված հանցագործությունների քանակը մարզի 10 հազար բնակչի հաշվով, 2009թ.

Կրթություն և գիտություն
 1. Նախադպրոցական պետական հիմնարկներում 100 տեղի հաշվով հաճախող երեխաների թվաքանակը, 2009թ.
 2. Հանրակրթական պետական դպրոցների աշակերտների թվաքանակը մեկ ուսուցչի հաշվով, 2009/2010 ուս. տարի
 3. Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի մեկ դպրոց և մանկապատանեկան ստեղծագործական մեկ կենտրոն հաճախող աշակերտների թվաքանակը, 2009/2010 ուս. տարի
 4. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների թվաքանակը մեկ հաստատության հաշվով, 2009/2010 ուս. տարի
 5. Բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների թվաքանակը մեկ հաստատության հաշվով, 2009/2010 ուս. տարի

Մշակույթ և սպորտ
 1. Հաճախումները թանգարան մարզի 1000 բնակչի հաշվով, 2009թ.
 2. Հաճախումները թատրոն մարզի 1000 բնակչի հաշվով, 2009թ.
 3. Հաճախումները գրադարան մարզի 1000 բնակչի հաշվով, 2009թ.
 4. Սպորտային կազմակերպություններում մարզիկների թվաքանակը 10 հազար բնակչի հաշվով, 2009թ.

Բնակարանային ֆոնդ
 1. Մեկ բնակչի ապահովվածությունը բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսով, 2009թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ