Վիճակագրական փաստաթղթերի ներկայացման ընթացակարգ

Հարգելի գործընկեր,

Սույն բաժնի նպատակն է պարզաբանել մի շարք հարցեր, որոնք վերաբերում են վիճակագրական տվյալներ տրամադրողների (այսուհետ՝ ռեսպոնդենտներ) կողմից վիճակագրական տվյալների ներկայացման ընթացակարգին: 
Համաձայն «Պաշտոնական վիճակագրության մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` Օրենք), ռեսպոնդենտներ են համարվում վիճակագրական միավոր հանդիսացող ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, այդ թվում՝ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առանձնացված ստորաբաժանումները, անհատ ձեռնարկատերերը, տնային տնտեսությունները, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող պետական հիմնարկները, որոնք պաշտոնական վիճակագրություն արտադրողների կողմից տվյալների հավաքման շրջանակում տեղեկություններ են ներկայացնում իրենց և իրենց գործունեության մասին:
Ռեսպոնդենտները վիճակագրական տվյալները ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի «Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 3-ի թիվ 11-ն և 2010 թվականի մայիսի 12-ի թիվ 12-ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  թիվ 05-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով:
Վիճակագրական փաստաթղթերի (վիճակագրական հաշվետվություններ, հետազոտության հարցաթերթեր և այլն) ձևերը կարող եք ստանալ Ձեր գործունեության իրականացման վայրի Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի (այսուհետ` ՀՀ ՎԿ) համապատասխան տարածքային ստորաբաժանումից կամ կարող եք ներբեռնել սույն կայքից: 
Վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացվում են ըստ ռեսպոնդենտի գործունեության տեսակի: Ձեր գործունեության տեսակին համապատասխան վիճակագրական փաստաթղթերի համապատասխան ցանկն ընտրելու համար օգտվեք վիճակագրական փաստաթղթերի փնտրման համակարգից  : 
Վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացվում են դրանցում նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ: Այն ռեսպոնդենտները, որոնք միաժամանակ գործունեություն են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, յուրաքանչյուր եռամսյակ ներկայացնում են տվյալ գործունեության գծով վիճակագրական տվյալները(ցուցանիշները)` մարզային բաշխվածությամբ: 
Վիճակագրական փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել առձեռն, փոստով կամ էլեկտրոնային փոստով` ռեսպոնդենտի ընտրությամբ: 
Վիճակագրական փաստաթղթերը ներկայացվում են ռեսպոնդենտի գործունեության իրականացման վայրի ՀՀ ՎԿ համապատասխան տարածքային ստորաբաժանմանը կամ ուղարկվում է այդ ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստի հասցեով:

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ

Վիճակագրական փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել և Ձեր գործունեության վայրի ՀՀ ՎԿ տարածքային ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստի հասցեով  ուղարկել հետևյալ ձևը Ձև 4 :
Յուրաքանչյուր լրացված դիմում պետք է ստորագրվի էլեկտրոնային ստորագրությամբ (նույնականացման քարտի օգտնությամբ) և ուղարկվի Ձեր գործունեության վայրի ՀՀ ՎԿ համապատասխան ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստի հասցեով: Յուրաքանչյուր ռեսպոնդենտի համար դիմումը պետք է ուղարկվի առանձին էլեկտրոնային նամակով: Էլեկտրոնային նամակի «թեմա» (sսbject/тема) տողում անհրաժեշտ է նշել «Ձև 4» անվանումը: «Ձև 4»-ի ներկայացումից հետո կարող եք անցնել վիճակագրական փաստաթղթերի էլեկտրոնային եղանակով ներկայացմանը: 
Ձեր գործունեության տեսակին համապատասխան փաստաթղթեը ներբեռնեք «Վիճակագրական փաստաթղթերի ձևեր»  բաժնից: 
Յուրաքանչյուր լրացված վիճակագրական փաստաթուղթ պետք է ստորագրվի էլեկտրոնային ստորագրությամբ (նույնականացման քարտի օգնությամբ) և ուղարկվի Ձեր գործունեության վայրի ՀՀ ՎԿ համապատասխան ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստի հասցեով: Յուրաքանչյուր վիճակագրական փաստաթուղթ ուղարկվում է առանձին էլեկտրոնային նամակով:
էլեկտրոնային նամակի «թեմա» (sսbject/тема) տողում անհրաժեշտ է նշել կազմակերպության անվանումը (անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը), հարկ վճարողի հաշվառման համարը, վիճակագրական փաստաթղթի կրճատ անվանումը, պարբերականությունը և հաշվետու ժամանակաշրջանը (օրինակ՝ ԱԱԱ ՍՊԸ, XXXXXXXX, Ձև թիվ 1-արտ ամսական): 
Ձեր գործունեության տեսակին համապատասխան վիճակագրական փաստաթղթերի ցանկը կարող եք տեսնել՝ օգտվելով վիճակագրական փաստաթղթերի փնտրման համակարգից : 
Վիճակագրական փաստաթղթերն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվում են www.armstat.am պաշտոնական կայքէջում տեղադրված ձևաչափով  (ֆորմատով): Ձևաչափի փոփոխություն կատարել չի թույլատրվում: 
Մինչև 2016թ.-ի օգոստոսի 1-ը ռեսպոնդենտների հետ էլեկտրոնային փոստով վիճակագրական փաստաթղթերի ներկայացման համար կնքված համաձայնագրերը շարունակում են իրենց գործողությունը: 
Էլեկտրոնային փոստով վիճակագրական փաստաթղթերի ներկայացումը արգելք չէ դրանք ռեսպոնդենտի ցանկությամբ առձեռն և փոստային եղանակով ներկայացման համար:

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԱՌՁԵՌՆ ԿԱՄ ՓՈՍՏՈՎ

Վիճակագրական փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել առձեռն կամ փոստային կապի միջոցով:

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԻ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ 

Գործունեության ժամանակավոր դադարեցում նախատեսելու դեպքում ռեպոնդենտն իր գործունեության վայրի ՀՀ ՎԿ ստորաբաժանմանն է ներկայացնում հայտարարություն Ձև 2  : Նշված պահանջը վերաբերում է նաև գործունեության որևէ տեսակի դադարեցմանը: Էլեկտրոնային նամակի «թեմա» (sսbject/тема) տողում անհրաժեշտ է նշել «Ձև 2» անվանումը: 
Գործունեությունը կամ գործունեության տեսակը վերսկսելու դեպքում ռեսպոնդենտը պարտավոր է շարունակել ներկայացնել համապատասխան վիճակագրական փաստաթղթերը: 
Գործունեության կամ գործունեության տեսակի դադարեցում նախատեսելու վերաբերյալ հայտարարությունը կարող է ներկայացվել առձեռն, փոստով կամ էլեկտրոնային փոստով:

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Գործունեության իրականացման վայրի փոփոխության դեպքում ռեսպոնդենտը տեղեկացնում է գործունեության իրականացման վայրի փոփոխության մասին սահմանված ձևով Ձև 3 : Էլեկտրոնային նամակի «թեմա» (sսbject/тема) տողում անհրաժեշտ է նշել «Ձև 3» անվանումը: 
Գործունեության իրականացման վայրի փոփոխության մասին տեղեկատվությունը կարող է ներկայացվել առձեռն, փոստով կամ էլեկտրոնային եղանակով: