Հաշվետվության անվանումը
Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը
1-ձուկ Ձկնորսության և ձկնաբուծության մասին Ամսական հրահանգ ձև
24-ԳՏ Անասնաբուծության դրության մասին Տարեկան հրահանգ ձև
24-ԳՏ (ամսական) Անասնաբուծության դրության մասին Ամսական հրահանգ ձև
26-ԳՏ (տարեկան) Մուշտակամորթ գազանաբուծության դրության մասին Տարեկան հրահանգ ձև
29-ԳՏ (ամսական) Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը և աշնանացանի ընթացքը Ամսական հրահանգ ձև
29-ԳՏ (տարեկան) Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը Տարեկան հրահանգ ձև
29-ԳՏ ոռոգված (տարեկան) Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի ոռոգված ցանքային տարածությունները և բազմամյա տնկարկների տարածությունները, դրանցից ստացված համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը Տարեկան հրահանգ ձև
29-ԳՏՀ Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը Տարեկան հրահանգ ձև
29-ԳՏՀ (ամսական) Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը և աշնանացանի ընթացքը Ամսական հրահանգ ձև
29-ԳՏՀ (ոռոգված) Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի ոռոգված ցանքային տարածությունները և բազմամյա տնկարկների տարածությունները, դրանցից ստացված համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը Տարեկան հրահանգ ձև
3-ԳՏ Գարնանացանի ընթացքը Այլ հրահանգ ձև
3-ԳՏՀ Գարնանացանի ընթացքը Այլ հրահանգ ձև
4-ԳՏ Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները 20 թ. բերքի տակ (հունիսի 1-ի դրությամբ) Տարեկան հրահանգ ձև
4-ԳՏՀ Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները 20 թ. բերքի տակ (հունիսի 1-ի դրությամբ) Տարեկան հրահանգ ձև
6-ԳՏՀ Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման հանրագումարները Տարեկան հրահանգ ձև
9-ԳՀ Գյուղական վայրերի բնակչության գյուղատնտեսական կենդանիներով ապահովվածությունը Տարեկան հրահանգ ձև
11-ՀՄ (տարեկան) Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին Տարեկան հրահանգ ձև

Էլ. ստորագրության հետ կապված խնդիրների դեպքում՝ կարող եք օգտվել հետևյալ  հղումից  

Ուշադրություն՝
Վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի հղումից. 2003/ 2007/ 2010 /