Հաշվետվության անվանումը
Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը
1-ԿՇ (ամսական) Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասին Ամսական հրահանգ ձև
1-ԿՇ (տարեկան) Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասին Տարեկան հրահանգ ձև
2-ԿՇ (ամսական) Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման եվ շինարարության իրականացման մասին Ամսական հրահանգ ձև
2-ԿՇ (տարեկան) Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման եվ շինարարության իրականացման մասին Տարեկան հրահանգ ձև
ԱԲՇ Բնակչության միջոցների հաշվին անհատական բնակելի շենքերի գործարկման մասին Ամսական հրահանգ ձև
ՄՇ Բնակչության միջոցների հաշվին տարբեր նշանակության օբյեկտների (բացի բնակելի շենքերից) գործարկման մասին Ամսական հրահանգ ձև
11-ՀՄ (տարեկան) Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-էներգետիկա Էներգակիրների արտադրության, սպառման եվ պահուստների մասին Տարեկան ձև

Էլ. ստորագրության հետ կապված խնդիրների դեպքում՝ կարող եք օգտվել հետևյալ  հղումից  

Ուշադրություն՝
Վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի հղումից. 2003/ 2007/ 2010 /