Հաշվետվության անվանումը
Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը
11-ՀՄ (տարեկան) Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-արտ (ամսական) Կազմակերպության արդյունաբերական արտադրանքի մասին Ամսական հրահանգ ձև
1-արտ (եռամսյակ) Կազմակերպության արդյունաբերական արտադրանքի մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև
1-արտ (տարեկան) Կազմակերպության արդյունաբերական արտադրանքի մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-էներգետիկա Էներգակիրների արտադրության, սպառման եվ պահուստների մասին Տարեկան ձև
1-ԷՀ Էլեկտրական էներգիայի հաշվեկշիռն ու բաշխումը ըստ տնտեսության ճյուղերի Տարեկան ձև
1-ՀԷԿ Հիդրոէլեկտրակայանի գործունեության մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-ՋԷԿ Ջերմաէլեկտրակայանի գործունեության մասին Տարեկան ձև

Էլ. ստորագրության հետ կապված խնդիրների դեպքում՝ կարող եք օգտվել հետևյալ  հղումից  

Ուշադրություն՝
Վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի հղումից. 2003/ 2007/ 2010 /