Հաշվետվության անվանումը


Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը
Քաղաքների ճանապարհային տնտեսության մասին 1-ԲԱՐԵԿԱՐԳՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ Տարեկան հրահանգ ձև
Բնակարանային ֆոնդի մասին 1-ԲՆԱԿՖՈՆԴ Տարեկան հրահանգ ձև
Կոյուղու աշխատանքի մասին 1-ԿՈՅՈՒՂԻ Տարեկան հրահանգ ձև
Քաղաքների տարածքի մեքենայացված սանմաքրման մասին 1-ՀԱՏՈՒԿ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Տարեկան հրահանգ ձև
Ջրմուղի աշխատանքի մասին 1-ՋՐՄՈՒՂ Տարեկան հրահանգ ձև
Բնակարանային ֆոնդի մասին 2-ԲՆԱԿՖՈՆԴ Տարեկան հրահանգ ձև
Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին 11-ՀՄ Տարեկան հրահանգ ձև


Էլ. ստորագրության հետ կապված խնդիրների դեպքում՝ կարող եք օգտվել հետևյալ  հղումից  

Ուշադրություն՝
Վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի հղումից. 2003/ 2007/ 2010 /