ՀՀ ՎՊԽ որոշումներ 2011(և իրավական ակտեր)

 • 12 մարտի 2011 թվական. թիվ 01-Ն
  "ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
  ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑՈՒՄ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ ՀՐԱՀԱՆԳԸ" ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 12 մարտի 2011 թվական. թիվ 02-Ն
  "ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
  ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԽՈՇՈՐ ԳՅՈՒՂԵՐՈՒՄ ՏՆԵՐԻ (ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ԿԱԶՄԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԻ ՀՐԱՀԱՆԳԸ" ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 12 մարտի 2011 թվական. թիվ 07-Ա
  "ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ
  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ" ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 12 մարտի 2011 թվական. թիվ 08-Ա
  "ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ" ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 12 մարտի 2011 թվական. թիվ 09-Ա
  "ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՏՆԵՐԻ (ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ  ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ" ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 12 մարտի 2011 թվական. թիվ 10-Ա
  "ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐՆ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ
  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐԸ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ "
  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 15 ապրիլի  2011 թվական.  թիվ 14-Ա
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻՆ  ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ   ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
  ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒՄ  ՀԱՇՎԱՐԱՐԻ  ՀՈՒՇԱՏԵՏՐԸ   ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
 • 15 ապրիլի  2011 թվական.  թիվ 15-Ա
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻՆ  ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ   ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ  
  ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ  ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ  ՀԱՇՎԱՐԱՐԻ  ՀՈՒՇԱՏԵՏՐԸ   ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
 • 15 ապրիլի  2011 թվական.  թիվ 16-Ա
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻՆ  ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
  ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒՄ  ՀՐԱՀԱՆԳԻՉ-ՀՍԿԻՉԻ  ՀՈՒՇԱՏԵՏՐԸ   ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
 • 15 ապրիլի  2011 թվական.  թիվ 17-Ա
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  2011ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
  ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ  ՀՐԱՀԱՆԳԻՉ-ՀՍԿԻՉԻ ՀՈՒՇԱՏԵՏՐԸ   ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 15 ապրիլի  2011 թվական.  թիվ 18-Ա
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻՆ  ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ  
  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ՏԵՂԱՄԱՍԻ  ՎԱՐԻՉԻ  ԵՎ  ՆՐԱ  ՕԳՆԱԿԱՆԻ  ՀՈՒՇԱՏԵՏՐԸ   ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
 • 15 ապրիլի  2011 թվական.  թիվ 19-Ա
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ 
  ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ  ՀԱՇՎԱՅԻՆ  ՏԵՂԱՄԱՍԻ  ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ   ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 15 ապրիլի  2011 թվական.  թիվ 20-Ա
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ 
  ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՎԱՅՐԻ ՀԱՇՎԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 15 ապրիլի  2011 թվական.  թիվ 21-Ա
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ 
  ՀՐԱՀԱՆԳՉԱԿԱՆ  ՏԵՂԱՄԱՍԻ  ԱՄՓՈՓ  ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ   ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
 • 15 ապրիլի  2011 թվական.  թիվ 22-Ա
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻՆ  ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ 
  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ՏԵՂԱՄԱՍԻ  ԱՄՓՈՓ  ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ   ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 15 ապրիլի  2011 թվական.  թիվ 23-Ա
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ   ՀԱՐՑԱԹԵՐԹՈՒՄ 
  ԳՐԱՌՎԱԾՆԵՐԻ  ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ  ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ  ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ   ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ   ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
 • 15 ապրիլի  2011 թվական.  թիվ 24-Ա
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ
  ՄԱՐԶԻ  (ՏԱՐԱԾՔԻ)  ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ   ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
 • 15 ապրիլի  2011 թվական.  թիվ 25-Ա
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ  ԸՆԹԱՑՔԻ  ՄԱՍԻՆ 
  ՀՐԱՀԱՆԳԻՉ-ՀՍԿԻՉԻ  ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ   ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
 • 15 ապրիլի  2011 թվական.  թիվ 26-Ա
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ  ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ 
  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ՏԵՂԱՄԱՍԻ  ՎԱՐԻՉԻ  ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ   ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ   ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 15 ապրիլի  2011 թվական.  թիվ 27-Ա
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ  ԸՆԹԱՑՔԻ  ՄԱՍԻՆ 
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ
  ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  ԲԱԺՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ  ԱՆՁԻ   ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ   ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 15 ապրիլի  2011 թվական.  թիվ 28-Ա
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ  ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ 
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
  ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԻ  ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ   ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 9 հուլիսի 2011 թվական. թիվ 34-Ա
  <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ>> ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 9 հուլիսի  2011 թվական.   թիվ 35-Ա
  <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐՆ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԸ ԼՐԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ>>  ՀՐԱՀԱՆԳԸ
   ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 9 հուլիսի  2011 թվական.   թիվ 36-Ա
  <<ՏԵՂԵԿԱՆՔ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>>  ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 9 հուլիսի  2011 թվական.   թիվ 37-Ա
  <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՅՆ ԱՆՁԱՆՑ  ՈՒՄ ԴԺՎԱՐ Է ՏԱՆԸ  ԳՏՆԵԼ>> ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 9 հուլիսի  2011 թվական.   թիվ 38-Ա
  <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ՀՍԿԻՉ ԹԵՐԹ>>  ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 9 հուլիսի  2011 թվական.  թիվ 39-Ա
  <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ>>  ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 9 հուլիսի  2011 թվական.  թիվ 40-Ա
  << ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՁԵՎ ԹԻՎ 9-Ի ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1-ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ>> ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 9 հուլիսի  2011 թվական.  թիվ 41-Ա
  <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՁԵՎ ԹԻՎ 14  ՀՐԱՀԱՆԳԻՉ-ՀՍԿԻՉԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ>>ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 9 հուլիսի  2011 թվական.  թիվ 42-Ա
  <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՁԵՎ ԹԻՎ 15  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ՎԱՐԻՉԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ>>  ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 9 հուլիսի  2011 թվական.  թիվ 43-Ա
  <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼԻՔ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՁԵՎ ԹԻՎ 16  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԳՈՐԾԵՐԸ  ՀՀ ԱՎԾ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ>>  ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 • 24 օգոստոսի   2011 թվական.  թիվ 47-Ա
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ
  ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
  ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ
  ԾԱՌԱՅՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԵՏ
  ՀԱՄԱՏԵՂ ԲՆԱԿՎՈՂ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ
  ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ