Հիմնական գործառույթներ

  • վիճակագրական տվյալների հավաքում, մշակում, ամփոփում և հրապարակում,
  • համագործակցություն պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ վիճակագրական տեղեկատվության հավաքագրման ոլորտում,
  • վիճակագրական աշխատանքների մեթոդաբանության մշակում և կատարելագործում, տվյալների հավաքագրման և տարածման համակարգում`միջազգային ստանդարտների և դասակարգման համապատասխան,
  • վիճակագրական հետազոտությունների կազմակերպում,
  • մարդահամարների և գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումների անցկացում 10 տարին մեկ,
  • բիզնես-ռեգիստրի ստեղծում, վարում և արդիականացում,
  • տվյալների պահպանում և վիճակագրական գաղտնիության ապահովում
  • սպառողներին վիճակագրական տեղեկատվության տրամադրում,
  • ամփոփ վիճակագրական տեղեկատվության և մեթատվյալների թափանցիկության ու մատչելիության ապահովում,
  • համագործակցություն միջազգային կազմակերպությունների և ազգային վիճակագրական ծառայությունների հետ