ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի ցուցանիշները

Տիտղոսաթերթ

Բովանդակություն

 

ԲԱԺԻՆ 1. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ

Աղյուսակ 1.1 ՀՀ Վայոց ձորի մարզի առկա և մշտական բնակչությունն ըստ 2001 և 2011 թթ. մարդահամարների տվյալների և սեռի

Աղյուսակ 1.2 ՀՀ Վայոց ձորի մարզի առկա և մշտական բնակչությունն ըստ վարչական շրջանների և կառուցվածքի

Աղյուսակ 1.3 ՀՀ Վայոց ձորի մարզի առկա1 և մշտական1 բնակչությունն ըստ վարչատարածքային միավորների և սեռի

Աղյուսակ 1.4 ՀՀ Վայոց ձորի մարզի առկա և մշտական բնակչությունն (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի և սեռի

Աղյուսակ 1.5 ՀՀ Վայոց ձորի մարզի վարչական շրջանների բնակչության խտությունն ըստ 2001 և 2011թթ. մարդահամարների տվյալների

Աղյուսակ 1.6 ՀՀ Վայոց ձորի մարզի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի խմբավորումներն ըստ մշտական բնակչության թվաքանակի և սեռի

ԲԱԺԻՆ 2. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿՆ ՈՒ ԿԱՆԱՆՑ ԾՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աղյուսակ 2.1 Բնակչությունն ըստ տարիքի, սեռի և ամուսնական կարգավիճակի

Աղյուսակ 2.2 Կանայք ըստ տարիքի և երբևէ ծնած երեխաների թվաքանակի

Աղյուսակ 2.3 Կանայք ըստ տարիքի և ողջ մնացած երեխաների թվաքանակի


ԲԱԺԻՆ 3. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ

Աղյուսակ 3.1 Բնակչությունն ըստ կրթական մակարդակի, գիտական աստիճանի, սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 3.2 Սովորող բնակչությունն ըստ տարիքի, սեռի և ուսումնական հաստատության տիպի

Աղյուսակ 3.3 Կանայք ըստ տարիքի, կրթական մակարդակի և երբևէ ծնած երեխաների թվաքանակի

Աղյուսակ 3.4 Տարրական կրթություն չունեցող բնակչությունն ըստ գրաճանաչության, տարիքի և սեռի


ԲԱԺԻՆ 4. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ Մեթոդաբանական պարզաբանումներ

Աղյուսակ 4.1 Բնակչությունն ըստ գոյության միջոցի հիմնական աղբյուրի, սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 4.2 Բնակչությունն ըստ տարիքի, ամուսնական կարգավիճակի, սեռի և տնտեսական ակտիվության

Աղյուսակ 4.3 Զբաղված բնակչությունն ըստ զբաղմունքի տեսակների, սեռի և զբաղվածության կարգավիճակի

Աղյուսակ 4.4-1 Տնտեսապես ակտիվ բնակչությունն ըստ զբաղմունքի տեսակների, սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 4.4-2 Տնտեսապես ակտիվ բնակչությունն ըստ տնտեսական ակտիվության, գործա-զրկության, զբաղվածության մակարդակների (%- երով ) սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 4.5 Տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը ըստ զբաղմունքի տեսաակների, սեռի և կրթական մակարդակի

Աղյուսակ 4.6 Զբաղված բնակչությունը ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, սեռի և զբաղվածության կարգավիճակի

Աղյուսակ 4.7 Տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 4.8 Տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, սեռի և կրթական մակարդակի

Աղյուսակ 4.9 Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչությունը ըստ տարիքի, սեռի և աշխատանք չփնտրելու պատճառի


ԲԱԺԻՆ 5. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԸ, ԼԵԶՈՒՆԵՐԻՆ ՏԻՐԱՊԵՏԵԼԸ ԵՎ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԴԱՎԱՆԱՆՔԸ

Աղյուսակ 5.1 Բնակչությունը ըստ ազգության, սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 5.2-1 Բնակչությունը ըստ ազգության, սեռի և մայրենի լեզվի

Աղյուսակ 5.2-2 Բնակչությունն ըստ ազգության,սեռի և այլ լեզվի, որին ազատ տիրապետում է

Աղյուսակ 5.3 Բնակչությունը ըստ ազգության, սեռի և կրթական մակարդակի

Աղյուսակ 5.4 Բնակչությունը ըստ ազգության, սեռի և կրոնական դավանանքի


ԲԱԺԻՆ 6. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ (ՄԻԳՐԱՑԻԱ)

Աղյուսակ 6.1 Բնակչությունն ըստ մշտական բնակավայրում բնակվելու անընդհատության, նախորդ բնակավայրի, մշտական բնակավայրում բնակվելու տևողության, սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 6.2-1 Բնակչությունն ըստ քաղաքացիության երկրի, բնակության կարգավիճակի, սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 6.3 Բնակչությունն ըստ ծննդավայրի, սեռի և տարիքի


ԲԱԺԻՆ 7. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ՈՒ ԿԱԶՄԸ

Աղյուսակ 7.1 Տնային տնտեսություններն ըստ տիպի, կազմի, և նուկլեար ընտանիքների թվի

Աղյուսակ 7.2 Տնային տնտեսությունների անդամներն ըստ նուկլեար ընտանիքների տիպի, դրանցում անդամների ազգակցական կապի, սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 7.3 Տնային տնտեսությունների անդամներն ըստ ազգակցական կապի, սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 7.4 Տնային տնտեսությունների անդամներն ըստ ազգակցական կապի, սեռի և ամուսնական կարգավիճակի

Աղյուսակ 7.5 Տնային տնտեսություններն ըստ տիպի, կազմի և 0-17 տարեկան երեխաների թվաքանակի

Աղյուսակ 7.6 Տնային տնտեսություններն ըստ տիպի, կազմի և 0-15 տարեկան խնամակալության տակ գտնվող երեխաների թվաքանակի

Աղյուսակ 7.7 Տնային տնտեսություններն ըստ տիպի, կազմի և զբաղված անդամների թվաքանակի

Աղյուսակ 7.8 Տնային տնտեսություններն ըստ տիպի, կազմի և գործազուրկ անդամների թվաքանակի

Աղյուսակ 7.9 Տնային տնտեսություններն ըստ տիպի, կազմի և հաշմանդամների թվաքանակի

Աղյուսակ 7.10 Տնային տնտեսություններն ըստ տիպի, կազմի և արտեկրից դրամական միջոցների ստացման պարբերականության


ԲԱԺԻՆ 8. ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԱղյուսակ 8.1 Տնային տնտեսություններն ըստ կազմի, բնակելի շինության տեսակի և անօթևան տնային տնտեսությունների թվի

Աղյուսակ 8.2 Տնային տնտեսություններն ըստ բնակելի շինության տեսակի, արտաքին պատերի շինանյութի և կառուցման ժամանակաշրջանի

Աղյուսակ 8.3 Տնային տնտեսություններն ըստ կազմի, բնակելի շինության տեսակի և զբաղեցրած սենյակների թվի

Աղյուսակ 8.4-1 Տնային տնտեսություններն ըստ բնակելի միավորի ջրամատակա-րարման հիմնական աղբյուրի և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.4-2 Տնային տնտեսությունների անդամներն ըստ բնակելի միավորի ջրա-մատակարարման հիմնական աղբյուրի և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.5-1 Տնային տնտեսություններն ըստ բնակելի միավորի զուգարանային հարմարությունների և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.5-2 Տնային տնտեսությունների անդամներն ըստ բնակելի միավորի զուգարանային հարմարությունների և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.6-1 Տնային տնտեսություններն ըստ բնակելի միավորի աղբահանման ձևի և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.6-2 Տնային տնտեսությունների անդամներն ըստ բնակելի միավորի աղբահանման ձևի և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.7-1 Տնային տնտեսություններն ըստ բնակելի միավորի ջրհեռացման (կոյուղացման) համակարգի ձևի և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.7-2 Տնային տնտեսությունների անդամներն ըստ բնակելի միավորի ջրհեռացման (կոյուղացման) համակարգի ձևի և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.8-1 Տնային տնտեսություններն ըստ բնակելի միավորի լոգարանային հարմարությունների և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.8-2 Տնային տնտեսությունների անդամներն ըստ բնակելի միավորի լոգարանային հարմարությունների և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.9-1 Տնային տնտեսություններն ըստ բնակելի միավորի ջեռուցման հիմնական միջոցի և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.9-2 Տնային տնտեսությունների անդամներն ըստ բնակելի միավորի ջեռուցման հիմնական միջոցի և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.10-1 Տնային տնտեսություններն ըստ բնակելի միավորի հիմնական (ստացիոնար) հեռախոսի, համակարգչի ու ինտերնետի առկայության և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.10-2 Տնային տնտեսությունների անդմամներն ըստ բնակելի միավորի հիմնական (ստացիոնար) հեռախոսի, համակարգչի ու ինտերնետի առկայության և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.11 Տնային տնտեսություններն ըստ բնակելի միավորի սեփականության ձևի և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.12 Տնային տնտեսություններն ըստ կազմի, զբաղեցրած սենյակների թվի և ընդհանուր մակերեսի