Հայաստանի Հանրապետության օրենքը պետական վիճակագրության մասին

Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում պետական վիճակագրության կազմակերպման կարգը և կարգավորում է հանրապետության սոցիալ-տնտեսական գործընթացների, բնակչության և նրա կենսագործունեության ոլորտների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների հավաքագրման, մշակման, կուտակման, ամփոփման, պահպանման, ինչպես նաև վերլուծության, փոխանակման և վիճակագրական տեղեկատվության տրամադրման (հրապարակման) հետ կապված հարաբերությունները:

 

ԳԼՈՒԽ 1 Ընդհանուր դրույթներ

ԳԼՈՒԽ 2 Պետական վիճակագրության կազմակերպումը

ԳԼՈՒԽ 3 Պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի և վարչական վիճակագրություն իրականացնող մարմինների իրավունքները և պարտականությունները

ԳԼՈՒԽ 4 Վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների իրավունքները և պարտականությունները

ԳԼՈՒԽ 5 Պատասխանատվությունը պետական վիճակագրության մասին օրենսդրությունը խախտելու համար

ԳԼՈՒԽ 6 Միջազգային պայմանագրեր

ԳԼՈՒԽ 7 Եզրափակիչ դրույթ