ՀՀ ՎՊԽ մասին

Համաձայն «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի՝

1. Ազգային վիճակագրական համակարգի (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի), այդ թվում՝ վիճակագրական կոմիտեի կառավարման բարձրագույն մարմինը Պետական խորհուրդն է:
2. Վիճակագրական կոմիտեի նախագահը միաժամանակ Պետական խորհրդի նախագահն է:
3. Պետական խորհուրդն օրենքով իրեն վերապահված իրավասությունների շրջանակում՝
1) ընդունում է պաշտոնական վիճակագրության վերաբերյալ նորմատիվ և անհատական բնույթի որոշումներ` օրենքով նախատեսված դեպքերում.
2) հաստատում է վիճակագրական ծրագրերը.
3) իրականացնում է վերահսկողություն վիճակագրական ծրագրերի իրագործման նկատմամբ.
4) հաստատում վիճակագրական ծրագրերի կատարման հաշվետվությունները.
5) հաստատում է պաշտոնական վիճակագրության մշակման, արտադրության և տարածման սկզբունքները.
6) վիճակագրական կոմիտեի նախագահի ներկայացմամբ հաստատում է իր և հանրային խորհրդի աշխատակարգերը.
7) վիճակագրական կոմիտեի նախագահի ներկայացմամբ հաստատում է վիճակագրական կոմիտեի տարածքային ու գործառնական ստորաբաժանումների կանոնադրությունը.
8) հաստատում է վիճակագրական կոմիտեի կողմից տվյալների հավաքման կարգը (մեթոդները, ընդգրկումը, պարբերականությունը).
9) իրականացնում է օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:
4. Պետական խորհուրդը բաղկացած է յոթ անդամից՝ նախագահ և վեց անդամ, որոնց պաշտոնի է նշանակում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ներկայացմամբ՝ վեց տարի ժամկետով:
5. Պետական խորհրդի անդամների պաշտոնները համարվում են ինքնավար պաշտոններ:
6. Նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ նշանակվել Պետական խորհրդի անդամի պաշտոնում:
7. Պետական խորհրդի անդամները չեն կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ, զբաղեցնել պետական այլ պաշտոն կամ կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, կրթական և ստեղծագործական աշխատանքից:
8. Պետական խորհրդի անդամ կարող է նշանակվել բարձրագույն կրթություն ունեցող, հայերենին տիրապետող Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, որն ունի առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ (որից առնվազն երեք տարին` ստորաբաժանումների համակարգման գործառույթներով օժտված կամ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում) հետևյալ բնագավառներում՝
1) մակրոէկոնոմիկա և ֆինանսներ.
2) միկրոէկոնոմիկա և տնտեսական գործունեության տեսակներ.
3) ժողովրդագրություն և սոցիոլոգիական ոլորտ.
4) բնապահպանություն.
5) միջազգային վիճակագրական համագործակցություն.
6) տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ:
9. Պետական խորհրդի նախագահի առաջարկությամբ՝ Պետական խորհուրդն իր կազմից ընտրում է վիճակագրական կոմիտեի նախագահի երկու տեղակալ, որոնք միաժամանակ հանդիսանում են Պետական խորհրդի անդամ:
10. Պետական խորհրդի անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվում են հետևյալ հիմքերով.
1) անձնական դիմումի հիման վրա.
2) վեց ամիս անընդմեջ անաշխատունակության պատճառով իր պարտականությունները կատարելու անհնարինության դեպքում.
3) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու կամ այլ պետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու դեպքում.
4) նրա նկատմամբ դատարանի մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու դեպքում.
5) դատական կարգով անգործունակ, սահմանափակ գործունակ կամ անհայտ բացակայող ճանաչվելու դեպքում.
6) օրենքով սահմանված կարգով որոշակի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից զրկվելու դեպքում.
7) մահվան դեպքում:
11. Պետական խորհրդի անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցվելու դեպքում տվյալ պաշտոնում նշանակում կատարվում է այդ անդամի պաշտոնավարման չլրացած ժամկետով: Եթե այդ ժամկետը մեկ տարուց պակաս է, ապա այդ ժամկետով Պետական խորհրդի նոր անդամի նշանակում չի կատարվում:
12. Պետական խորհրդի նիստերը գումարում է Պետական խորհրդի նախագահը՝ առնվազն ամիսը մեկ: Արտահերթ նիստ կարող է հրավիրվել նաև Պետական խորհրդի առնվազն չորս անդամի պահանջով: Պետական խորհրդի նիստերն արձանագրվում են:
13. Նիստն իրավազոր է, եթե նիստին մասնակցում են Պետական խորհրդի անդամներից առնվազն հինգը:
14. Որոշումը համարվում է ընդունված, եթե դրան կողմ է քվեարկել Պետական խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելին:
15. Վիճակագրական կոմիտեի նախագահի տեղակալների ընտրությունը կատարվում է գաղտնի քվեարկությամբ:
16. Պետական խորհրդի որոշումները և նիստերի արձանագրություններն ստորագրում է Պետական խորհրդի նախագահը: