2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ՀՀ ՎՊԽ 2017թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 27-Ն որոշում
                                                                                                                     ՀՀ ԳՆԱՏ 1(604), 08. 01.2018թ.

Բովանդակություն
Ներածություն
Հավելված 1. Պետական վիճակագրական աշխատանքներն ըստ տնտեսության հատվածների, ենթահատվածների և ոլորտների
Հավելված 2. Հետազոտություններ
Հավելված 3. Վիճակագրական հրապարակումներ
Հավելված 4. Վիճակագրական տեղեկատվության փոխանակում
Հավելված 5. Վիճակագրական տեղեկատվության հիմնական սպառողների (թղթային հրապարակումների հասցեատերերի) ցանկն ըստ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից տրամադրվող տեղեկատվության կազմի
Հավելված 6. Վարչական ռեգիստր վարող և այլ պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների և բանկային համակարգի կողմից
պետական վիճակագրական աշխատանքների համար Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությանը
ներկայացվող աշխատանքների (ցուցանիշների) ցանկ

Հավելված 7. Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարում և տեխնոլոգիաների ներդրում ու զարգացում
Հավելված 8. Համառոտ տեղեկատվություն ծրագրում բերված վիճակագրական ցուցանիշների և դրանց հաշվարկման մեթոդաբանության վերաբերյալ
Հավելված 9. Վիճակագրական հրապարակումների օրացույցը ժամանակագրական ներկայացմամբ
Հավելված 10. Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի մարզային և Երևան քաղաքի
գործակալությունների պետական վիճակագրական աշխատանքներն ըստ տնտեսության հատվածների, ենթահատվածների և ոլորտների

Հավելված 11. Պետական վիճակագրական աշխատանքներում կատարված փոփոխությունները «2017 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» համեմատ
Հավելված 12. Հայաստանի ազգային հաշիվների ցուցանիշների վերանայման քաղաքականությունը և վերանայման ժամանակացույցը
 


 Հաշվետվություն   2018 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման

(Հաստատված է ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2019թ. փետրվարի 27-ի թիվ 06-Ա որոշմամբ)

Տարեկան վիճակագրական ծրագրի եռամսյակային մշտադիտարկումներ