Բնակչություն և սոցիալական գործընթացներ

7.Մշակույթ

7.1. Մշակույթ - տարեկան 

       •  Սխեմա 

8.Կրթություն

8.1. Կրթություն - տարեկան 
       •  Սխեմա 
8.2 Ինովացիայի վիճակագրություն
       •  Սխեմա 

9.Զբաղվածություն և գործազրկություն

9.1. Աշխատուժի հետազոտություն - տարեկան 
       •  Սխեմա 

10.Սոցիալական հարցեր

10.1. Սոցիալական հարցեր - տարեկան

       •  Սխեմա 
10.2. Առողջապահություն և սոցիալական ապահովություն
       •  Սխեմա 

11.Տնային տնտեսություններ

11.1. Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտություն - տարեկան 
       •  Սխեմա 

12.Բնակարանային պայմաններ

12.1. Բնակարանային պայմաններ - տարեկան
       •  Սխեմա 

13.Աշխատանքի գին

13.1. Աշխատանքի գին - տարեկան 
       •  Սխեմա 
13.2. Թափուր աշխատատեղեր - տարեկան 
       •  Սխեմա 

14.Բնակչություն

14.1. Բնական շարժի վիճակագրություն - տարեկան 
       •  Սխեմա 
14.2. Միգրացիայի (վարչական) վիճակագրություն - եռամսյակային, տարեկան
       •  Սխեմա 
14.3. Մարդահամար 
       •  Սխեմա