Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Սեղմել յուրաքանչյուր նպատակի վրա Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշների համար

 en-sdg-goal-01.png (small) en-sdg-goal-02.png (small) 
 en-sdg-goal-03.png (small) en-sdg-goal-04.png (small) 
en-sdg-goal-05.png (small) 
en-sdg-goal-06.png (small) 
 en-sdg-goal-07.png (small)  en-sdg-goal-08.png (small)  en-sdg-goal-09.png (small)  en-sdg-goal-10.png (small)  en-sdg-goal-11.png (small)  en-sdg-goal-12.png (small)
 en-sdg-goal-13.png (small)  en-sdg-goal-14.png (small)  en-sdg-goal-15.png (small)  en-sdg-goal-16.png (small)  en-sdg-goal-17.png (small)  en-sdg-goals-logo.png (small)


 

Ոսումնասիրելով ԱՄՆ-ի ԿԶՆ-ի ցուցանիշների համար Ազգային հաշվետվողականության հարթակ  մշակելու փորձը և ուսուցողական նյութերը, Արմստատ-ը մշակել է  նմանատիպ հարթակ Հայաստանի համար, որը հանդիսանում է ինտեգրված կայքէջ (տվյալների բազաներ և ՏՏ ենթակառուցվածք, միտված տեղեկատվության հավաքագրմանը, պահպանմանը և տարածմանը): Հարթակը գլոբալ կայուն զարգացման նպատակների ցուցանիշների համար ագային վիճակագրության, մեթատվյալների և հարակից տեղեկատվության գործիք է:

ՄԱԿ-ի պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքներին համապատասխանելու համար հարթակն ունի հետևյալ նվազագույն հատկանիշները.

·         կառավարվում է ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից,

·         պարունակում է պաշտոնական վիճակագրություն և մեթատվյալներ (համաձայն հաստատված ստանդարտ մեթոդաբանության),

·         հրապարակայնորեն հասանելի է,

·         հետադարձ կապի հնարավորություն է ընձեռում սպառողների համար,

·         հանդիսանում է բաց աղբյուր (անվճար) տեխնոլոգիա:

Սույն հարթակը մշակվել է Արմստատ-ի կողմից ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի օժանդակությամբ:

 

UNFPA-email-signature-logo.jpg (medium)