Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.1.1 Աղքատության միջազգային շեմից ցած ապրող բնակչության համամասնությունը՝ ըստ սեռի, տարիքային խմբի, զբաղվածության կարգավիճակի և աշխարհագրական վայրի (քաղաքային/գյուղական)

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 1.86 1.78 1.35 Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
տղամարդ % 1.98 1.82 1.37 Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
կին % 1.76 1.74 1.34 Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
քաղաք % 2.10 1.45 1.00 Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
գյուղ % 1.49 2.33 1.89 Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
0-16 տարեկան % 2.68 2.01 1.84 Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
17-65 տարեկան % 1.70 1.68 1.26 Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
զբաղվածության կարգավիճակը Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
տնտեսապես ակտիվ բնակչություն % 1.10 0.93 0.76 Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
զբաղվածներ % 0.77 0.66 0.56 Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
-վարձու աշխատողներ % 0.70 0.45 0.31 Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
-ինքնազբաղված % 1.15 1.25 0.93 Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
-այլ զբաղվածներ % 0.21 0.25 0.81 Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
գործազուրկներ % 2.58 2.12 1.77 Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչություն % 1.53 1.23 0.82 Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
թոշակառուներ % 1.79 1.55 0.91 Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
ուսանողներ % 0.78 0.45 0.51 Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
այլ ոչ ակտիվ բնակչություն % 1.79 1.47 0.95 Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ