Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.2.1 Աղքատության ազգային շեմից ցած ապրող բնակչության համամասնությունը՝ ըստ սեռի և տարիքային խմբի

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 29.8 29.4 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ
քաղաք % 29.4 28.8 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ
գյուղ % 30.4 30.4 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ
կանայք % 30.1 30.2 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ
0-4 տարեկան % 37.3 35 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ
5-9 տարեկան % 33.7 35.7 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ
10-14 տարեկան % 31.7 34.9 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ
15-19 տարեկան % 38.2 38.3 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ
20-24 տարեկան % 31.1 32.6 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ
տղամարդ % 29.5 28.5 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ
0-4 տարեկան % 32.3 33.3 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ
5-9 տարեկան % 33.1 32.5 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ
10-14 տարեկան % 31.1 30.8 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ
15-19 տարեկան % 33.4 35.4 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ
20-24 տարեկան % 29.7 27 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ