Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.2.2 Ըստ ազգային սահմանումների աղքատության բոլոր ձևերի մեջ ապրող բոլոր տարիքների տղամարդկանց, կանանց և երեխաների համամասնությունը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 29.1 27.8 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
տղամարդ % 27.9 28.5 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
կին % 30.1 30.2 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
երեխաներ % 31.4 34.2 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
0-5 տարեկան % 26.3 33.7 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
6 - 17 տարեկան % 34.2 - - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
18-64 տարեկան % 27 - - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ
65 և բարձր տարիքի % 34.6 29.2 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ