Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.3.1.դ. Տարեց կենսաթոշակառուների հարաբերակցություն: Տարիքային կենսաթոշակառուների և օրենքով նախատեսված կենսաթոշակի տարիքի և բարձր տարիքի բնակչության հարաբերակցությունը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 78.82 78.22 77.20 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 72.82 72.70 72.06 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 82.85 81.91 80.62 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն