Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.3.1.ե. Ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների մասնաբաժինը տնային տնտեսություններից

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 10.58 10.57 10.00 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն