Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.3.1.է. Ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստառուների մասնաբաժինը տարեվերջին բնակչության ընդհանուր թվաքանակից

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 2.11 2.21 2.12 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 2.31 2.42 2.36 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 1.93 2.02 1.90 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ծերության % 0.12 0.13 0.16 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 0.04 0.06 0.07 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 0.18 0.20 0.23 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
հաշմանդամության % 1.60 1.68 1.57 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 1.94 2.02 1.95 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 1.29 1.36 1.23 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կերակրողին կորցնելու դեպքում % 0.39 0.40 0.39 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 0.32 0.34 0.34 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 0.46 0.45 0.44 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
համապատասխան տարիքի բնակչությունից - - -
մինչև 51 տարեկան % 2.39 2.46 2.34 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 2.77 2.87 2.77 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 2.02 2.06 1.93 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
51 – 55 տարեկան % 1.99 2.36 2.20 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 1.80 2.27 2.37 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 2.15 2.44 2.06 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
56 – 62 տարեկան % 1.24 1.37 1.27 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 0.87 0.98 1.02 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 1.55 1.69 1.46 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
63 և բարձր տարիքի % 1.24 1.39 1.54 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 0.60 0.72 0.84 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 1.67 1.84 2.01 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն