Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.3.1.ժգ. Չաշխատող անձին տրվող մայրության նպաստ ստացող նպաստառուների թվաքանակը տարեվերջին

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
մարդ - 28231 26386 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն