Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.4.1.ա Կենտրոնացված ջրամատակարարում

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 97.3 97.9 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ