Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.4.1.բ Ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգ

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 69.9 69.7 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ