Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.5.2 Աղետների պատճառած տնտեսական ուղղակի վնասը կապված ՀՆԱ-ի հետ

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
դրամ - - - Արմստատ, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն