Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.ա.2 Էական ծառայությունների (կրթություն, առողջապահություն և սոցիալական պաշտպանություն) վրա կատարված ծախսերը՝ արտահայտված որպես պետական ընդհանուր ծախսերի համամասնությունը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 42.0 41.9 41.0 Արմստատ, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
կրթություն % 8.7 8.4 8.3 Արմստատ, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
առողջապահություն % 6.1 6.1 5.5 Արմստատ, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
սոցիալական պաշտպանություն % 27.2 27.4 27.2 Արմստատ, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն