Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.ա.3 Աղքատության կրճատման ծրագրերի ուղղակիորեն հատկացված ընդհանուր դրամաշնորհների և ոչ պարտքերի ստեղծման հոսքերի գումարը `որպես ՀՆԱ-ի համամասնություն

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
դրամ - - - Արմստատ