Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 10. Կրճատել անհավասարությունը երկրներում և դրանց միջև


Ցուցանիշ 10.2.1 Եկամտի միջնարժեքի 50 տոկոսից ցածր սպառում ունեցող մարդկանց համամասնությունը՝ ըստ տարիքի, սեռի և հաշմանդամություն ունենալու հանգամանքի

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ, ՀԲ