Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 10. Կրճատել անհավասարությունը երկրներում և դրանց միջև


Ցուցանիշ 10.4.1 ՀՆԱ-ի մեջ աշխատուժի բաժնեմասը, որը կազմված է աշխատավարձերից և սոցիալական պաշտպանության փոխանցումներից

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 34.4 34.8 - Արմստատ