Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 10. Կրճատել անհավասարությունը երկրներում և դրանց միջև


Ցուցանիշ 10.5.1 Ֆինանսական կայունության ցուցանիշները

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - ՀՀ կենտրոնական բանկ