Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 10. Կրճատել անհավասարությունը երկրներում և դրանց միջև


Ցուցանիշ 10.6.1 Միջազգային կազմակերպություններում զարգացող երկրներից անդամների և նրանց քվեարկելու իրավունքի համամասնությունը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - -  ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն