Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 10. Կրճատել անհավասարությունը երկրներում և դրանց միջև


Ցուցանիշ 10.7.2 Երկրների թիվը, որոնք ունեն լավ կառավարվող միգրացիոն քաղաքականություն

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - ՀՀ միգրացիոն պետական ​​ծառայություն