Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 10. Կրճատել անհավասարությունը երկրներում և դրանց միջև


Ցուցանիշ 10.7.2.ա Վերադարձած միգրանտների %-ը, որոնք անցել են վճարովի աշխատանքի վերջին 7 օրերի ընթացքում

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 32.7 34.8 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ