Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 10. Կրճատել անհավասարությունը երկրներում և դրանց միջև


Ցուցանիշ 10.7.2.բ Ապաստանի համար բավարարված անհատական դիմումների համամասնությունը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 63.9 33.6 65.6 Արմստատ