Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 10. Կրճատել անհավասարությունը երկրներում և դրանց միջև


Ցուցանիշ 10.ա.1 Առավել թույլ զարգացած երկրներից և զարգացող երկրներից զրոյական սակագնով կատարված ներկրումների նկատմամբ կիրառված սակագնային տողերի համամասնությունը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն