Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 10. Կրճատել անհավասարությունը երկրներում և դրանց միջև


Ցուցանիշ 10.բ.1 Զարգացմանն ուղղված միջոցների ընդհանուր հոսքերը՝ ըստ ընդունող և դոնոր երկրների և հոսքի տեսակի (օրինակ, զարգացմանն ուղղված պաշտոնական օգնություն, օտարերկրյա ուղղակի ներդրում և այլ հոսքեր)

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
մլն. ԱՄՆ դոլար - - - ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ կենտրոնական բանկ, Արմստատ