Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 10. Կրճատել անհավասարությունը երկրներում և դրանց միջև


Ցուցանիշ 10.գ.1 Դրամական փոխանցումների ծախքերը՝ արտահայտված որպես փոխանցված գումարի համամասնություն

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - ՀՀ կենտրոնական բանկ