Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 2. Վերացնել սովը, հասնել պարենային ապահովության ու բարելավված սնուցման, խթանել գյուղատնտեսության կայուն զարգացումը


Ցուցանիշ 2.1.1 Թերսնվածության տարածվածությունը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 4.5 3.4 - Արմստատ, ՏՏԿԱՀ