Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 2. Վերացնել սովը, հասնել պարենային ապահովության ու բարելավված սնուցման, խթանել գյուղատնտեսության կայուն զարգացումը


Ցուցանիշ 2.2.1 Թերաճության տարածվածություն (տարիք-հասակային հարաբերակցության գործակցի < -2 ստանդարտ շեղում Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) երեխայի աճի չափորոշիչների միջնարժեքից (մեդիան) մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 9.4 - - Արմստատ, ԺԱՀ
տղամարդ % 10.9 - - Արմստատ, ԺԱՀ
կին % 7.8 - - Արմստատ, ԺԱՀ